• English
Шилдэг татвар төлөгч “ОТК” ХХК

“ОТК” ХХК нь 2014 онд улсын болон орон нутгийн төсөвт татвараар 845.8 сая төгрөг, НДШ-ээр 572.0 сая төгрөг, нийт 1417.8 сая төгрөг төлснөөр Орхон аймгийн “Тэргүүний татвар төлөгч байгууллага”-аар шалгарлаа.